Ar-Ge ve İstatistik

Nüfus ve Konut Araştırması (2011),Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler - Yıllık Rapor,Sağlık Araştırması (2012)

Nüfus ve Konut Araştırması (2011)

Birleşmiş Milletler, nüfus konusunda ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu 0 ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin “nüfus ve konut sayımı” yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı geniş kapsamlı bir örneklem araştırması şeklinde planlanan Nüfus ve Konut Araştırması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler

Türkiye İş Kurumu verilerine göre, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında işçi olarak istihdam edilen bireylerin yıllara göre dağılımı tabloda yer almaktadır.

Sağlık Araştırması (2012)

2008, 2010 ve 2012 yıllarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Sağlık Araştırmaları ile bireylerin genel sağlık durumunun ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Bu araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük yaşam faaliyetleri ile kişisel bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir. Araştırma her iki yılda bir tekrar edilmekte olup; araştırmanın soru setine yönelik Genel Müdürlüğümüzce görüş bildirilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı (Türkçe)

Bu kitapçıkta yer alan gösterge seti ve ilgili sorular ülkemizde engellilerin insan haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda mevcut durum tespiti ve izleme yapmayı sağlayacak araçlar olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ilgili tarafların kendi politika, mevzuat ve uygulamalarında söz konusu göstergeler çerçevesinde ilgili soruları esas almaları ve bu doğrultuda yükümlülüklerini yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (English)

The set of indicators and related questions incorporated in this booklet are determined as tools for revealing and monitoring the existing situation in Turkey regarding the protection, realization and development of the human rights of persons with disabilities. Therefore, it is of great importance that relevant parties take into account the related questions under the framework of mentioned indicators in their own policies, legislation and practices and carry out their obligations accordingly.